Prihláška do Tenisovej školy

Meno:
Priezvisko:
Dátum nar.:
Adresa:
Mesto:
Telefón:
E-mail:
Tenisová úroveň:
Mám záujem o tenisovú raketu:áno
nie
Vlož kód:
Odoslaním formulára súhlasím s Obchodnými podmienkami Tenisovej školy PROFI Senec

Obchodné podmienky Tenisovej školy PROFI Senec

1. Všeobecné informácie o spoločnosti

Tenisová škola PROFI Senec, Nám.1.mája 43, 903 01 Senec, IČO: 44760558, DIČ: 2023593209, (ďalej len "Tenisová škola") je poskytovateľom služieb v oblasti športového vzdelávania- tenis, pre verejnosť.

2. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Tenisovou školou PROFI Senec a hráčom vzniká na základe vyplnenej on-line prihlášky na kurz tenisu. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné. Od zmluvy môže hráč odstúpiť najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu.

3. Platba za kurz

Ak sa hráč rozhodne navštevovať kurz tenisu, je povinný uhradiť cenu kurzu najneskôr v deň nástupu na kurz. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet tenisovej školy alebo úhrada v hotovosti. Kapacita skupín pri skupinových tréningoch je obmedzená a prednosť majú tí, ktorí zaplatili skôr ako ostatní.

4. Realizácia platby

 • a. Prevodom na účet - IBAN: SK30 1100 0000 0029 3709 4586, variabilným symbolom je prvých 6 miest rodného čísla hráča. Do poznámky treba uviesť meno, priezvisko, mesiac/rok za ktorý sa poplatok uhrádza.
 • b. Kurzy nie je možné uhradiť formou splátok.
5. Storno poplatky
 • a. Stornovanie kurzu do začiatku kurzu: účtujeme storno poplatok vo výške 20% z ceny kurzu.
 • b. Stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa kurzu: účtujeme storno poplatok v plnej výške ceny kurzu.
 • c. Vrátenie peňazí za už zaplatený kurz, či presunutie platby do ďalšieho obdobia nie je možné v žiadnom prípade a za žiadnych okolností.
 • d. Tenisová škola si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena miesta konania kurzov, zrušenie hodiny, výmena trénera a pod.).
 • e. V prípade, že sa hráč dostane do omeškania pri platbe za kurz, je tenisová škola oprávnená uplatňovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 • f. Tenisová škola si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom hráčov nižším ako 4. V takomto prípade bude hráčom ponúknutá možnosť pokračovať v kurze s inou skupinou na rovnakej výkonnostnej úrovni.
 • g. V prípade zrušenia kurzu (zo strany Tenisovej školy) vzniká hráčovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného poplatku za kurz. V iných prípadoch nemá hráč nárok na vrátenie platby za kurz.
 • h. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky ceny kurzu (z dôvodu zrušenia kurzu zo strany Tenisovej školy) bude čiastka na základe požiadavky hráča vrátená v hotovosti, alebo prevedená na jeho účet do 10 pracovných dní.
6. Vymeškané vyučovacie hodiny
 • a. V prípade neúčasti hráča na tréningu neposkytuje naša Tenisová škola žiadnu finančnú kompenzáciu.
 • b. Náhrada hodiny nie je nárokovateľná.
 • c. V prípade viac ako polovičnej absencie v danom mesiaci má hráč nárok na zľavu 20% v nasledujúcom mesiaci. Platí to aj v prípade, ak hráč vynechá z nejakých dôvodov (zdravotné, rodinné, iné) celý mesiac.
7. Odstúpenie od zmluvy
 • a. Tenisová škola si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s hráčom a zrušiť bez náhrady účasť hráča v skupinovom kurze, ak hráč svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov Tenisovej školy alebo závažným spôsobom narúša priebeh kurzu.
 • b. V prípade, že hráč neuhradí poplatok za kurz v termíne splatnosti, je Tenisová škola oprávnená ukončiť zmluvný vzťah.
8. Zmeny v obchodných podmienkach

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované so súhlasom oboch zúčastnených strán. Informácie o zmene budú hráčovi zaslané na e-mail uvedený v prihláške. V prípade, neuvedeného e-mailového kontaktu na uvedenú poštovú adresu.

9. Súhlas s obchodnými podmienkami

Hráč vyplnením on-line prihlášky na webovej stránke www.tk-profi.sk prejavuje súhlas s obchodnými podmienkami.

10. Ochrana osobných údajov
 • a. Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely Tenisovej školy a to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 • b. Hráč vyplnením on-line prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré Tenisovej škole poskytol za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a taktiež pre marketingové účely spoločnosti.
Obchodné podmienky sú platné od 01.04.2014
Copyright © 2014 - 2015 TŠ PROFI Senec